กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๑๕

Border Pratol Police Company 215

ฝอ.3 บก.อก.บช.ตชด.- เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ บช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ดาวน์โหลดรายละเอียด